ใบรับรอง

ริเวอร์แควได้รับใบรับรองจากองค์กรมาตรฐานอาหารทั่วโลก ซึ่งจะเห็นได้จากมาตรฐานด้านล่างนี้